دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/3/10 - 11:49

توجه دولت مردان برای اعتبار صنعت فولاد کشور

توجه دولت مردان برای اعتبار صنعت فولاد کشور

متفرقه س 10 خرداد 1401 11:49

اصولا در مقاطعی که خاموشی از فاز تولیدکنندگان و شرکتهای فعال استارت می خورد غالبا شرکتهای تولیدی که فولاد وسیمان را ارائه می کنند قطعا با مشکل عدیده ای مواجه هستند درگذشته ایران به قطب صادرات انرژی تبدیل شده بود که با بی درایتی وعدم استفاده درست ازاین صنعتگرانبها امروزه به دنبال کسری برق و انرژی برای مصرف داخلی باشیم باید برای رفع این کاستیها تمامی نیروگاهها را تجهیزکنیم و کانالهای انتقال برق را گسترش دهیم در کشور ظرفیت های قابل قبولی داریم بشرطی که درست استفاده کنیم واین کاراول ازهمه مدیریت قوی وفرهنگ سازی صحیح برای عموم مردم نیز هست تا شاید مجددا به  چرخه انتقال نیرووانرژی برای صادرات باشیم طوری بایداطلاع رسانی انجام شود که درساعتهایی ازروزکه بیشترین مصرف درسراسرکشورشکل می گیرد رامدیریت کرده وبشکل منطقی وکامل والبته در جای خوداستفاده گردد دراین بین یکی ازمدیران    وزارت صمت اعلام داشته که درآینده نقل وانتقالات مالی رابا روسیه برای وارد کردن فولاد راانجام خواهیم داد که وزارتخانه معتقد است که ایران در بخش چرخ پره ی گازی این تکنولوژی رادراختیار دارد ومی تواندآن را صادرکند

www.digiahan.com

دیجی آهن