پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/3/8 - 11:32

تولیدکنندگان فولادی وتنش های پیش رو!!!!

تولیدکنندگان فولادی وتنش های پیش رو!!!!

متفرقه ی 8 خرداد 1401 11:32

امروزه کشور ایران بعنوان یکی از بزرگان درتولید فولادخام درجهان بشمار می رودبا توجه به داشته های این کشوردرمنابع طبیعی که از جمله گاز رامی توان نام بردباید به صنعت فولاد کمک کرد تا بین پیش تازان این صنعت ماندگارقرار بگیرداز صادرکنندگان باید حمایت شودتا باصادرات قوی وافزایش محصولات باارزش افزوده بالابصورت جدی تمرکز کرد تا بتوانیم سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم جهت زیر ساخت درست که شامل مصرف داخلی ازجمله ساخت وساز مسکن وساخت وسایل آهنی و کالای منزل می باشد گامی عظیم درپیشبرداهداف این صنعت برداریم ایران نگرانیهای زیادی درخصوص سیاست های جهانی دارد که نه می تواندبی تفاوت باشد ونه اینکه قادربه تولید نکردن باشددرخصوص ظرفیت های مازاد جهانی طی چندسال اخیربصورت وسیع ومکررازطرف تولید کنندگان وفعالان این عرصه به دولت تذکرداده شده است و همچنین باشیوع مجدد کرونا درچین که قادر نیست فعلا بصورت انبوه تولید داشته باشد بهترین فرصت است برای ایران جهت تولید فولادخام درسطح جهان باشدالبته باید مراقب بودکه سیاست های داخلی که منجربه تخریب و حمایت های افزایشی وداخلت های دولت ونهادهای دولتی رابایدازبرنامه وهدف گذاری این صنعت دورنگه داشت تابتوان عرضه وتقاضارانسبت با خواسته های بازارتنظیم کردبا این تفاسیرکه تمام ظرفیت مازاد باید درخصوص انتخاب بازارهدف باشدومانعی برای شرکت های کم سودده وکم بازده باشدکه شرکت هایی که سازگاربامحیط زیست نیستندبازارراترک کرده تا تولیدفولادخام هم درداخل وهم مازادآن صادرشودالبته این موضوع مطرح شده که تمامی دستورات وتصمیمات باید نحوه قیمت گذاری راطبق خواسته بازار انجام دهد.این کارباعث میشود که یارانه به صادرات به پایین ترازحد خود برسدتابتوان ازتولید مازادفولادجلوگیری کرد ولی آیا ایران درراستای سیاست های جهانی بابت تولیدقرارداردیااینکه بدون اعتبار ایجاد به ظرفیت های مازاددردنیا حرکت می کند

www.digiahan.com

دیجی آهن