چهار شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/3/4 - 11:36

بیست و پنج دیگرآینده فولادسازان چه خواهد شد

بیست و پنج دیگرآینده فولادسازان چه خواهد شد

متفرقه چ 4 خرداد 1401 11:36

برخی از کشورهاکه جزوتولیدکنندگان وفعالان پیشرودر این صنعت هستند به فکراین افتاده اندکه سرمایه خودرابرای تولیدوتهیه فولادبکارنگیرندوبدنبال چالش وتنش هایی برای تولیددرداخل کشورشان نباشدوپولهای هنگفتی رابدون استفاده جهت تهیه فولادهزینه نکنندوبدون هیچ دردسری کاروواردات انجام دهندوتولیدمقاطع فولادی رااز محلی بودن خارج کرده واز مشکلات این صنعت بدورباشندولی درهمین راستاکشورهایی مانندژاپن فقط وفقط بدنبال علم جدیدوپیشرفته هستندتا جایگاه ورتبه خودشان رادرصنعت فولادبه بالاترین شکل ببینندکه بیشترین تولیدورقابت بین چهارپنج کشوربیشتربه چشم نمی خورد.که درفکرهستندکه فلزات سبز راجایگزین فولاد کنندباتوجه به این نکته که اصلی ترین ومهم ترین بحث تولیددرصنعت فولادبارشدزیاددراقتصادهای نوپاوجدیددرحال افزایش وسرعت زیادمتمرکز شده اندکه پیشنهاداتی هم درمورد تکنولوژی سبزوکم کربن دارو تولیدآنهاجزء سیاست های کلان اتحادیه های جهانی حتی آژانس بین المللی مطرح شده است درگزارش آمده که مواد اولیه جدیدی که به تازگی کارشناسان به دنبالش هستندکه درصنایع فولادی خواهان کمتری داردوباپایین آمدن تقاضای کالاهایی مانندفولادوسیمان شده است دلیل دیگری که بیست وپنج سال آینده فولادچه خواهد شد؛این درحالیست که شرایط اقلیمی ونوع ساخت وسازها ی شهری هم دخیل است واینکه دربیست سال گذشته کشورهایی بارشدوتوسعه اقتصادی بالا وساخت وسازهای زیادمصرف فولادرابه دوبرابررسانده بودنندکه فعالان وتولیدکنندگان معتقدندکه درآینده مصرف صنایع فولادی حتی به یک سوم خواهدرسیدکه تمام تحولات درفولادجهان برای رشدوجایگزین شدن فلزات سبزبه جای فولادمی باشدولی درهمین بین برخی ازکارشناسان وشرکتهای معتبرجهانی براین باورندکه مصرف جهانی فولادازحدوددومیلیاردتن به چهارونیم میلیاردتن خواهدرسیدوشایدبخاطرشرایط محیطی باافزایش بهای مقاطع فولادی روبرو شویم وازجهتی انرژی هایی که قابل بازگشت هستندباعث مصرف زیادفولادشده اندکه اصلی ترین فولادهای دنیاازسوخت های خنثی کربنی تشکیل شده اند؛ فولادی که درچنین تشکیلاتی ساخته می شود قطعاهزینه کمتری نسبت به نرخهای امروزی داردکه دولت ها برای حمایت از چنین فناوری بایدهمکاری های لازم را باشرکت ها انجام دهند

www.digiahan.com

دیجی آهن