دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/3/1 - 11:04

درخطر بودن رفاه جهانی در سال 2022

درخطر بودن رفاه جهانی در سال 2022

متفرقه ی 1 خرداد 1401 11:04

با تمام مسائلی که به آن اشاره شدافزایش قیمت کالاهای اساسی که ازجنگ روسیه واوکراین بوجود آمده این نگرانی رادرذهنها ایجاد کرده که انسانهایی که نمی توانند غذای کافی تهیه کنندامروزه با آمارچهار برابری روبروشدن که حدوددومیلیارد نفرمی شوندکه درآستانه گرسنگی و بی غذایی بسر می برندکه با ادامه این جنگ وعدم دسترسی به منابع این دو کشور که سهم زیادی درچرخه غذایی دردنیا بشمار میروندمی توان اینطور تصور کرد که آمارگرسنگی درجهان به صدها میلیون نفر برسدکه شروع یک قحطی خانمان سوز خواهد شد وکودکان بیشتری ضربه خواهند خوردورشد کافی پیدا نمی کنند که باید رهبران جهان هرچه سریعتر راه حلی پیدا کنند تا به یک فاجعه انسانی در هزاره سوم تبدیل نشود .روسیه واوکراین روی هم تامین کننده کندم .جو.ذرت .وروغن آفتابگردان در دنیا به حساب می آیندبعضی از کشورهای آسیایی و افریقایی تقریبا دوسوم مواد غلاتی خودرا ازاین دو کشور تهیه می کردنند که البته قبل از جنگ این کشورها سازمان غذای جهانی هشدار جهت بی غذایی و بی کالری را داده بود.این مسائل تاثیرگذاردرفقر جهانی وخانوارها واقتصادهای کشورهای نوپا بی شک ضربات مهلکی برپیکره ی آنها خواهد زدالبته با ذکر این عنوان که سیلوهای اوکراین ازگندم و جولبریزاست ولی هیچ برنامه یا مکانی بریا محصولات کشاورزی خوددرآینده رامتصور نیستند وازطرفی نیروی انسانی وسوخت کافی برای ادامه کاردرزمین ها را ندارند وهمچنین روسیه هم قطعا باوجود این جنگ قادرنخواهد بود که برای تهیه دانه آفت های کشاورزی خودازاروپا خریدکندکه همین امرباعث افزایش قیمت هادرسراسرجهان می شودوخسارات جبران ناپذیری به مردم واردخواهدکرد

www.digiahan.com

دیجی آهن       

عباس زمانی