جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/21 - 11:01

عدم حضورفرماندهی ارشددرراهبردزنجیره فولاد

متفرقه چ 21 اردیبهشت 1401 11:01

به اعتقادفعالان زنجیره ی فولادی کشوردرحال حاضرهماهنگی این عرصه وحتی وزراتخانه به حداقل رسیده وهمین موضوع موجب اختلال درصنعت فولادشده است وازسوی دیگرمهم ترین چالش های سنگ آهن وفولاد بسیارمهم و حائزاهمیت است که از سوی اعضا به ان پرداخته می شودکه می توان ازجمله چالش ها و عقب ماندگی درحوزه فناوری واکتشافات نامناسب وهمچنین زیر ساخت های نامناسب . چالش های صادراتی و حتی قیمت گذاری دستوری و فرایند اداری نام بردکه همه این عوامل باعث ضعف در زنجیره فولادی کشور باشدیکی ازتحلیگران ارشد اعلام کرد که بازارهای بین المللی فولادوسنگ آهن درهمایش برگزارشده با اشاره به تحولات جهانی به ویژه بحران اوکراین که با ادامه بیماری کرونا رخ داده است به بررسی بازارفولادوسنگ آهن پرداخته که دردوسه ماه بحران اوکراین باروسیه دنیا رویکرد جدیدنسبت به خریداران و مصرف کنندگان سنگ آهن وفولادرا شاهداست درواقع به دنبال بروزبحران کشورهای چین و ترکیه بسرعت جهت حرکتی خودرا تغییردادند وفعالان بزرگ سنگ آهن روسیه تبدیل شدنداین درحالیست که قبل از بحران اوکراین این کشور بعنوان بزرگترین تامین کننده سنگ آهن دردنیا بشمار میرفت که حتی نیاز چین وترکیه راهم تامین می کرد این تحلیگرادامه دادکه فولاد وسنگ آهن با شرایط فعلی وطبق پیش بینی ها تا اواخر سال 1404 ایران با کسری بالغ بر20 میلیون تن سنگ آهن مواجه خواهدشد.که برای جبران این کسری درقدم اول باید منابع داخلی را متمرکز کردچون حتی ازکوچکترین کشورهم توان واردات موادمعدنی را نداریم

www.digiahan.com

دیجی آهن      

عباس زمانی