چهار شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/11 - 10:56

دامنه صنایع فولادکشوردرتنش های تامین برق دائم

متفرقه ی 11 اردیبهشت 1401 10:56

امروزه برای تامین کنندگان صنعت فولادومقاطع فولادی برق نخستین جایگاه را داردامادرسالهای اخیر به دغه دغه بزرگ تولیدکنندگان و شرکتهای صنایع فولادی تندیل شده است که درسال 1400 برقی که دراختیار این صنعت قرارگرفته بودبسیارمحدودوشکننده به نظرمیرسید.مثلا برای تولید 1تن فولاد درایران متوسط برق باید برابربا800کیلووات ساعت میباشد که با احتساب به بهای برق درهرکلیووات ونرخ دلاروهزینه های قیمت برق تقریبا نرخ مجصول برابر1/1 درصد خواهدبودکه این عدددرسطح جهان برابر 14درصد است که ازاختلاف زیادبین هزینه برق برای واحدهای فولادی درکشور و خارج ازکشورحکایت داردکه عدم تامین درست برق برای صنعتگران صنایع فولادی خسارتی بالغ بر6میلیارددلاررادربرداشته است که باعث تنش های زیادی دردامنه ی صنایع فولادی وزنجیره ی آن خواهد بود دراین راستا باید گفت که هدف گذاری برای تولیدفولادوصنایع های وابسته به آن تاسال1404بالغ بر56میلیون تن خواهدبود.که نیاز به برق عددی معادل با10هزارمگاوات است که تامین این حجم برق ازانرژی الکتریکی کشورنیازمبرم به برنامه ریزی وهماهنگی بسیاردقیق داردکه بتوان از تنش ها وچالشهای پیش رو کم کردوبه تولید فولادخام وعرضه دربازارهای جهانی فکرکردامادرحوزه صرفه جویی مصرف برق درواحدهای فولادی امکان صرفه جویی تقریبا 20درصدازکل انرژیمصرفی وجود دارد که یکی دیگراز روشهایی که برای نولید برق دربرخی ازواحدهای صنایع فولادی می توان استفاده کرد که بازیابی حرارت گازهای داغ خروجی ازکوره ها نام بردکه در دنیا متداول است

www.digiahan.com

دیجی آهن      

عباس زمانی