دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/2/17 - 11:47

ورود مجلس به عوارض بر صادرات فولاد

ورود مجلس به عوارض بر صادرات فولاد

متفرقه ش 17 اردیبهشت 1401 11:47

دقیقا موضوعی که چندهفته ای است که ذهن صنعتگران وتولیدکنندگان فولادرامشغول کرده وهمگان درانتظار اینکه ازطرف مجلس ووزارت صنعت معدن وتجارت سروسامان بگیردولی هرروزباچالشی جدیدبرای رفع این مشکل روبرو هستندکه فقط وعده های پوشالی به این صنعت پولساز داده می  شودکه گمانه زنیهایی وجود داردکه مافیایی پشت این ماجراست که عده ای دنبال سود شخصی هستنددربین تمامی این اخبار مجلس نسبت به عوارض برصادرات واکنش نشان داده وآنرا غیرقانونی می داندولی وزرات صمت ازجوابگویی درموردعوارض 17درصدی شانه خالی می کندوپاسخگونیست که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که این مسئله درمجلس پیگیری خواهدشد.فعالان این حوزه معتقدندکه اگرقراربه پرداخت عوارض برصادرات باشد وزارت صمت باید قانونی وبا هماهنگی ازقبل به اطلاع برساند نه اینکه یک شبه و بدون زمان مشخص این طرح را اعمال و اعلام کند.بااین سیاستی که وزارت صمت پیش گرفته فقط می توان گفت که اجرای این نوع عوارض برصادرات جدیدفقط مواداولیه رابصورت پلکانی و مناسب بارشدقیمت هاست که بااعلام این خبرفعالان صنایع معدنی وزارت صمت را محکوم به ضدتولید کردندآنها اعتقاد دارند که کالای صادراتی فولادی مازادبرمصرف بوده و مورد نیاز داخل کشور نیست که این تفکردربین تولیدکنندگان و شرکتهاست که دولت به فکر تنظیم بازاروشفافیت نیست که هیچ دقیقا به فکردرآمدزایی ازاین صنعت است درحالی که در شرایط جنگ روسیه و اوکراین قیمت فولاد را 30درصدی افزایش داده که این بهترین جایگزین اقتصادی برای صادرات مقاطع فولادی می باشد که ترکیه رقیب جدی بشمار می رود که دراین راستا دولت مردان برای دست یابی به بازار فولاد جهانی باید تولیدکنندگان و فعالان فولادی راتجهیز کنند نه اینکه با اعلام طرح های بدون کارشناسی و بستن عوارض برصادرات 17 درصدی آنهاراازرقابت با همتایان خارجی خودباز دارد 

www.digiahan.com

دیجی آهن   

عباس زمانی