شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/28 - 10:57

تاوان ارزانی فولادراتولیدکنندگان می پردازند؟

متفرقه ی 28 فروردین 1401 10:57

دراین طرح که عوارض صادرات باید به روش جدید پرداخت شود منتقدان ساکت ننشستند ومی گویندعوارض صادرات به منظور تنظیم بازار درنیا مرسوم است ولی با وضع پرداخت 17درصدی عوارض وتحمیل توقف یا کاهش به دلیل کمبود انرژی برق می تواندضربه مهلکی برپیکره تولیدکنندگان صنایع معدنی باشد وبخاطر افزایش قیمت فرصت دربازار صادرات راازتولیدکننده مقاطع فولادی بگیرد .واین نوع پرداخت عوارض فقط شامل حال تولیدکننده های شمش بعنوان رنجیره ی اصل فولادی نیست چون میلگردباعوارض 8درصدی وورق فولادی 5درصدی راشامل شده که بازارمقاطع فولادی ظرف یکسال گذشته بارکوردسنگینی روبرو شده که این نوع عوارض باافزایش عرضه دربازارداخلی همخوانی ندارد.شمش فولاددربازارفیزیکی بورس کالا درهفته جاری از رونق افتادکه چند دلیل دارد که مهمترین آن وضع جدیدپرداخت عوارض برشمش فولاد بوده که خریدهای متقاضیان راعقب انداخت هنوزدراولین ماه بهارهستیم که کم کم شایعه قطعی برق صنایع فولادی درپی گرمای زودرس درهمه جابه گوش می رسدکه همین قطعی برق درسال گذشته باعث شد که تولیدات کاهش پیداکندکه جهت تولیدکم وعرضه باعث شدکه قیمت ها روبه افزایش باشد ودقیقا بعداز یکسال دوباره زنگ قطعی برق برای صنعت فولاد کشور به صدا در آمده و باعث نگرانی تولیدکنندگان ومصرف کنندگان که هردو بهای این نابسامانی راباید پرداخت کنند.ازعرضه حدود300هزارتن شمش فولاد در بورس فیزیکی کالا فقط حدود80هزارتن تقاضا دربازاربه چشم می خورد ودرروزهای ابتدایی سال بعداز اینکه بازار دوباره بازگشایی شدحدودا 15روز استقبال نسبتا خوبی شد ولی با افزایش قیمت پایه شمش فولاد وبارشد نرخ جهانی فولاد وافزایش قیمت ارزنیمایی دوباره خریددربازارباافت ناامیدکننده ای ادامه پیدا کرد

www.digiahan.com

دیجی آهن