چهار شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/22 - 10:52

درایران چه آینده ای برای معدن کاری میشودمتصورشد؟

درایران چه آینده ای برای معدن کاری میشودمتصورشد؟

متفرقه د 22 فروردین 1401 10:52

به گزارش دنیای اقتصاد: دردنیا تجربه نشان داده اگرفناوری توجیح اقتصادی نداشته باشدقطعاموردقبول واقع نمیشودحتماقبل ازاجرایی شدن طرح اتوماسیونوهوشمندسازی که هردو با هم تفاوت دارندبه چگونگی آورده این فناوری فکرشده که به چه شکل اجرایی شود.معمولا هرجایی که ازاتوماسیون استفاده شودزمان زمان عملیانها به طرق مختلف بالا میرودومزیت آن این است کاهش هزینه های عملیاتی رادرپی داردعملیات تداوم پیدا میکند وحتی کاهش زمان در این طرح کنجانده شده است هوشمند سازی و اتوماسیون اغلب به چهار شکل درمعادن سرباز بکارگرفته می شودکه عبارتنداز:1-کنترل از راه دور2-تمام اتومات3-نیمه اتومات4-عملیات تحت وب برنامه ریزی شده که بتوان به بهترین شکل کارایی این سیستم رانشان دهدوقطعابا این نگاه میتوان هم افزایش تولید.کاهش هزینه ها.افزایش بهره وری وحتی کاهش تعمیرونگهداری ماشین آلات را شاهدبودبرای رشد وتکمیل کردن این نگاه بایدبه یکدیگرکمک کردوبه یک هم افزایی جمعی نیاز دارد تابتوانیم برای معدن کاری هوشمندودیجیتالی همواره درکنارهم باشیم وازاین پدیده فاصله نگیریم چون معدن برای گذشتگان وبرای نسل ما تنها نیست بلکه متعلق به آیندگان نیز هست ونسلهای آینده هم این حق را دارند که وارثان گذشتگان خودباشند.درگاهی ازاوقات دیده شده که معدنهایی وجود داردولی بدون استفاده وبسته است وبه اندازه کافی ذخایروجود داردتنهاعلت آن این است که آیندگان هم به معادن احتیاج دارنددرضمن وقتی ازتکنولوژی جدیدحرف می زنیم یعنی همان هوشمندسازی واتوماسیون میباشدبایدبدانیم برای حفظ وپذیرفتن این پدیده نیاز به مواداولیه داریم وهمان مقدارباید ذخیره شودبرای آینده تاهمگان وارث این نعمت خدادادی باشیم

www.digiahan.com

دیجی آهن