شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/20 - 11:06

پیشبردمقاطع فولادی درراه دانش بنیان درسال 1401

متفرقه ش 20 فروردین 1401 11:06

 صنعت فولادکشوربایددرمسیری قدم برداردکه تلاش کندتمامی نیازهای داخلی کشورراتامین وبابرنامه ای دقیق وتنظیم شده برای تولیدمیلیونها تن فولادخام دردوسه سال آینده وهمچنین ایران بادردست داشتن ذخایربسیارغنی ازگازوسنگ آهن ودراختیارداشتنن نیروی انسانی جوان ومجرب به تولیدفولادخام امیدوارباشدبعداز بررسی های زیادصنعت فولاد ایران براین اندیشه که برای تعامل با دنیاواستفاده ازعلم دانش بنیان ودانش فنی روز وبهره وری بتواندتوان رقابت بابازارهای جهانی را داشته باشد.ازاین روتولیدکنندگان فولادبعدازبررسی های زیادبه این نتیجه رسیدندکه با دانشگاههای صنعتی واردهمکاری شوندتابتوانندبخش عمده ای ازنیازهای خودرادراین صنعت وتحقیق وتوسعه رابه دانشگاهها بسپارند.تولیدکنندگان صنعتی براین باورندکه با تجهیزکردن زیرساختهای درست واصولی بتواندباشرکتهای دانش بنیان همکاری لازم درسطح بین المللی راداشته باشد .درحال حاضرصنعت فولادباساختن بعضی از قطعاتبابرخی از کشورهاتعامل همکاری را دارددراینصورت فولاد سازان وشرکتهای دانش بنیان محل اشتغال زدایی وکسب درآمدبرای هردوطرف میباشند.وباتقویت وپشتکار وبرنامه ریزی دقیق میتوات تحولی عظیم وباقرارگرفتن دانش بنیان درکنار صنعت فولادحوزه واردات رابادانش فنی کاهش دادونقش بسزایی دراقتصاد غیر نفتی توسط شرکتهای دانش بنیان وتولیدکنندگان فولادایفا کردودرضمن نبایدازیادببریم که برای موفقیت وبه حقیقت پیوستن شعارسال1401 برای بهره وری از دانش ایرانی وشرکتهای دانش بنیان وتولیدکنندگان اول بایدزیرساخت بسیاردرست ومنظم شکل بگیردتا بتوان قدم بسیار محکم در راستای هدفمان برداریم

www.digiahan.com

دیجی آهن