دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تلفن ۴ رقمی تهران: ۱۸۴۹

تلفن شهرستان: ۴۱۲۶۸۰۰۰-۰۲۱ و ۸۶۰۲۰۰۹۴-۰۲۱

1401/1/18 - 09:57

بازار آهن آلات دستخوش چه تحولاتی درسال1400شد؟؟؟؟

بازار آهن آلات دستخوش چه تحولاتی درسال1400شد؟؟؟؟

متفرقه پ 18 فروردین 1401 09:57

مهمترین آثاربربازارآهن آلات را می توان سیاستهای مختلف جهان دانست که سریعادرکشورایران باعث نوسانات قیمت درتمانی کالاهاو اقلام ومحصولات تولیدکنندگان میشودوبابالا رفتن تمام مشتقاتی که دربازارآهن ومقاطع فولادی که به یکدیگر مرتبط هستندبستگی دارد. مانندمصالح ساختمانی وخاموشی برق درساعت های مختلف که باعث تعطیلی تولیدکنندگان و کارخانجات صنعتی باصدها کارگر و کارمندمیشودو همچنین در همین اواخر سال در فصل زمستان جیره بندی گاز در شهرهای صنعتی بودیم.ازطرف دیگربالا رفتن برخی از مقاطع فولادی درسرتاسرجهان که در نیمه دوم سال  گذشته اتفاق افتادباعث بی ثباتی در بازار داخلی شدوهمچنین دروزهای پایانی سال که جنگ دوکشورکه باعث شدمحصولات این دوکشورنتوانددرکشورهای مختلف بدست مصرف کنندگان برسدچونهردوکشوراوکراین وروسیه ازجمله تولیدکنندگان بزرگ این صنعت میباشندودوباره شاهدشوک عظیم دیگری بابت افزایش قیمت مقاطع فولادی بودیم وبااین همه اتفاقاتی که درسال گذشته افتادصنعت فولاد کشورحامل خبرهای خوبی هم بودکه میتوان ازایران بعنوان 10کشوربرتردرتولیدفولاد خام جهان نام بردوبایدازتولیدکنندگان باتمام مشکلاتی که داشتندازجمله تحریم ها ونارسایهای داخل کشور تشکروقدردانی کرد

www.digiahan.com

دیجی آهن